ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ҮНЭЛЖ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ