ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЖ, АШИГЛАХ ЖУРАМ